we’re available to help you : 1-647-977-0176 hindisongstt@gmail.com

YOU ARE HERE : Home   Articles  Prayers (Sanskrit Slokas)

Prayers (Sanskrit Slokas)

1 2 Next

Show Results :

Mahamrityunjaya Mantra

Added On : 2024-07-15

Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Maamritat

Dhyaan Moolam Guror Murtihi

Added On : 2024-07-15

Dhyaan Moolam Guror Murtihi Pooja Moolam Guroh Padam Mantra Moolam Guror Vakyam Moksha Moolam Guroh Kripa

Omkaaram Bindusamyuktam

Added On : 2024-07-15

Omkaaram Bindusamyuktam Nityam Dhyaayanti Yoginaha Kaamadam Mokshadam Chaiva Omkaaraaya Namo Namaha

Om Namah Shambhavaaya Cha

Added On : 2024-07-15

Om Namah Shambhavaaya Cha Mayobhavaaya Cha Namah Shankaraaya Cha Mayaskaraaya Cha Namah Shivaaya Cha Shivataraaya Cha

Akhanda Mandalaakaaram

Added On : 2024-07-15

Akhanda Mandalaakaaram Vyaaptam Yena Charaacharam Tatpadam Darsitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah

Om Bhur Bhuva Swah (Gayatri Mantra)

Added On : 2024-07-15

Om Bhur Bhuva Swah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dheemahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat

Gurur Brahma Gurur Vishnu

Added On : 2024-07-15

Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Saakshaat Parambrahma Tasmai Sri Guruve Namah

Vakratunda Mahaa Kaaya

Added On : 2024-07-15

Vakratunda Mahaa Kaaya Surya Koti Sam Prabha Nirveghnam Kuru Me Deva Sarva Karyeshu Sarvada

Twameva Mataa

Added On : 2024-07-15

Twameva Mataa Cha Pita Twameva Twameva Bandhuscha Sakhaa Twameva Twameva Vidyaa Dravinam Twameva Twameva Sarvam Mama Deva Deva

Om Shuklaambara Dharam Vishnum

Added On : 2024-07-15

Om Shuklaambara Dharam Vishnum Shashi Varnam Chatur Bhujam Prasanna Vadanam Dhyaayet Sarva Vighna Upashaantaye

1 2 Next

Show Results :