we’re available to help you : 1-647-977-0176 hindisongstt@gmail.com

YOU ARE HERE : Home   Articles  Prayers (Sanskrit Slokas)  Om Bhur Bhuva Swah (Gayatri Mantra)

Om Bhur Bhuva Swah (Gayatri Mantra)

Added On : 2013-11-08

Om Bhur Bhuva Swah

Tat Savitur Varenyam

Bhargo Devasya Dheemahi

Dhiyo Yo Nah Prachodayat

Photos

No Record Found!

Videos

No Record Found!

Audios

No Record Found!